Het verhaal verbeeld

Zes voorbeeldprojecten op het gebied van archeologie en ruimtelijke ordening

 

cover publicatie archeologie

In het kader van het archeologiebeleid heeft de Provincie Zuid-Holland het project 'Het verhaal verbeeld' gestart. Parklaan landschapsarchitecten werkt bij dit project samen met
Paul de Kort, beeldend kunstenaar en Ivar Schute, RAAP archeologie. Doel is om het verhaal van het verleden te vertellen en te verbeelden. Een inspiratiearchief en een aantal schetsontwerpen moeten inspireren en uitdagen tot een vernieuwende aanpak van archeologische vindplaatsen als kans en inspiratiebron voor ruimtelijke ordening
.

Het doel van de opdracht was een aantal voorbeeldplannen te maken. Op initiatief van Parklaan is een prijsvraag georganiseerd voor de selectie van vier archeologisch vindplaatsen. De prijs, een schetsontwerp voor elke geselecteerde vindplaats gemaakt door Parklaan, werd 25 januari 2008 uitgereikt op een symposium in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Tijdens het symposium werd een boek met zes voorbeeldplannen cq schetsontwerpen, gepresenteerd. In het boek worden de zes voorbeeldplannen uitgebreid beschreven. Daarnaast wordt de ontwerpfilisofie van het ontwerpteam toegelicht. Het boek 'het verhaal verbeeld', kan bij Parklaan landschapsarchitecten worden besteld.

Wilt u meer weten over het project 'Het verhaal verteld' mail of bel ons dan gerust.

In verschillende kranten zijn artikelen verschenen over het project en de prijswinnaars.  


Van voorbeeldplan naar uitvoeringsplan

De zes schetsontwerpen zijn echte archeologische vindplaatsen. In 2006 werd aan gemeenten, stichtingen en archeologische verenigingen in Zuid-Holland een oproep verzonden voor de inzending van archeologische vindplaatsen waarvoor een schetsontwerp zou kunnen worden gemaakt. Door deze werkwijze ontstond er een win win situatie voor de Provincie én de indiener van de vindplaats. De Provincie heeft niet alleen voorbeeldplannen maar ontwikkeld op deze manier ook kennis en zorgt voor een concrete vertaling van beleid naar praktijk. De inzender krijgt een mooi plan dat in veel gevallen een aantal ruimtelijke problemen oplost en dat ook echt kan worden uitgevoerd.

Na de presentaties van de schetsontwerpen werd de trekkersrol van de Provincie overgedragen aan de inzender van de vindplaats. Zij kunnen zelf besluiten of zij verder gaan met de planvorming en zorgdragen voor het vervolg; het opstellen van een definitief ontwerp en de uitvoering. De Provincie Zuid-Holland blijft het project ondersteunen.  


Kasteelplaats Develstein in Zwijndrecht

Inzender was de werkgroep kasteelplaats Develstein. Het ontwerp 'Collage Develstein' is met groot enthousiasme ontvangen bij de werkgroep. de footprint van drie kastelen die op deze locatie hebben gestaan zijn als het ware overelkaar heen gelegd en vormen een verblijfsplek en podium. Inmiddels heeft het schoolbestuur van het college Develstein en de gemeente Zwijndrecht ingestemd met het vervolg van het plan. De gemeente heeft tijd en geld beschikbaar gesteld voor het aanvragen van subsidies en de begeleiding van het vervolgproces. De werkgroep blijft natuurlijk nauw betrokken en zoekt op dit moment sponsoren.

archeo_develstein.jpg 


Trijntje onder de Betuwelijn Hardinxveld-Giessendam

De stichting dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam heeft deze vindplaats ingezonden met als doel een herinneringsplaats in te richten voor Trijntje. De locatie ligt naast de Betuwelijn op de kruising van een LAW en een wandelroute over tiendwegen en kaden. Het ontwerp is een rust- en picknickplaats voor de wandelaar. Een lange cortenstalen loper ligt in het moeras. Op de loper zijn de voetsporen van trijntje geertst. Het patroon van de voetsporen verbeeld de overgang van de periode van de jagersverzamelaars naar de agrariers.

De planvorming is voorlopig stilgezet inverband met de grondverwerving van de kavel waar het ontwerp op zou moeten worden gerealiseerd.

archeo_trijntje.jpg 


Een donk met bewoningsresten onder een nieuwbouwwijk in Groot-Ammers

'Het verstoord patroon in de Slagen van Graafland' is een ontwerp voor een woonwijk met twee ondergrondse donken. Het slagenpatroon van de nieuwe woonwijk is door de donken verstoord. De donken liggen onder twee waterpartijen. Een interactieve donkstoep en een verstoorde rimpeling het water duiden de donken. De gemeente Liesveld heeft inmiddels subsidie van de Provincie Zuid-Holland ontvangen voor het opstellen van het definitief ontwerp.

De Horn in Rijnsburg met een Merovingisch grafveld, een oude molenplaats en inheems Romeinse bewoningsplaats, Spinoza en de Oude Vliet.

archeo_de-horn.jpg

Voor deze nieuwe woonwijk is een samenhangend concept bedacht voor de cultuurhistorische en archeologisch onsamenhangende gegevenheden. De nieuw te graven Oude Vliet vormt samen met het Spinozapad de ruggengraat van de wijk. Vanaf steeds twee bruggen wordt een bijzonder perspectief geboden op de vindplaats. Het concept wordt op dit moment verwerkt in het stedenbouwkundigplan.  


De limesweg bij de Wierickerschans

'De oneindige verbinding tussen de culturen' verbeeld de limesweg ten zuiden van het fort. Een brug ligt als een eigen tijdlaag over een deel van de fortgracht en over een natuurgebied. De limes was niet alleen een grens maar ook een transportroute van goederen en gebruiken. Op de brug wordt informatie over de Romeinen aangebracht. Het laat zien welke Romeinse producten op ht gebied van architectuur , stedenbouw, eten enz. wij nu nog steeds gebruiken.

Dit schetsontwerp is in een latere fase aan de eerder genoemde reeks toegevoegd. Staatsbosbeheer heeft enthousiast gereageerd op het ontwerp. Het schetsontwerp zal ook nog aan andere belanghebbende partijen worden gepresenteerd voor het een vervolg zal krijgen.


 schets Wierickerschans

Castellum Nigrum pullum bij Zwammerdam

Het schetsontwerp 'Sensus' ligt in het park van landgoed De Hooghe Brug in Zwammerdam. Voor deze zorginstelling is het castellum verbeeld door middel van een parkachtige inrichting met belevingspoorten. De belevingspoorten moeten de zintuigen van de bewoners en bezoekers prikkelen. Ook deze locatie is later toegevoegd. Het schetsontwerp werd enthousiast ontvangen. Het plan zal nog worden gepresenteerd aan verschillende belanghebbende partijen. Het is de bedoeling dat het wordt geintegreerd in het nieuwe stedenbouwkundige plan van de zorginstelling.

visualisatie castellum Nigrum pullum