Omleiding Weerslo

Voorbeeldplan voor de N343 in Overijssel

ws-ruimtelijk-concept.png ws-plankaart.jpg
Het atelier Overijssel wil door het opstellen van voorbeeldplannen een kwaliteitsimpuls geven aan de ontwikkeling van de rondwegen rond dorpen. Een van de voorbeeldplannen is de rondweg Weerselo. Om de kansen en knelpunten in beeld te brengen is, als casestudie, voor deze weg een ruimtelijk concept gemaakt. Dit ruimtelijk concept is uitgewerkt in een landschapsschets.

Het doel van de opgave was tweeledig. Het ontwerp moet inspireren en laten zien dat “het ook anders kan ”. Doel was ook om aan de hand van deze casestudie te stimuleren dat ruimtelijke kwaliteit integraal in wegenprojecten wordt meegenomen en als gebiedsontwikkelingsplan wordt opgepakt. Daarnaast omvat de casestudie ook concrete maatregelen, waardoor duidelijk wordt wat een dergelijk ruimtelijk concept betekent bij het uitvoeringsproces van een rondweg. 

Visie op Omleiding Weerselo

De provinciale wegen waren ooit doorgaande wegen die de grotere kernen met elkaar verbonden. Afgelopen jaren is het gebruik van het platteland echter sterk veranderd. Vroeger was het platteland vooral een boerenlandschap. Laatste decennia is het platteland echter verandert van een boerenlandschap naar een burgerlandschap. Het platteland is een stedelijk woonmilieu geworden. Hierdoor is ook het weggebruik veranderd. Naast agrarisch verkeer is er forensenverkeer naar de grotere dorpen en de steden. Het is niet meer een wegennet dat alleen de groter kernen bediend, maar het ontsluit ook de kleine dorpen en het omliggende platteland. Er ontstaat langzamerhand een netwerk van doorgaande stroomwegen met daartussen rond/randwegen rond de dorpen. Onze stelling is daarom dat de rondweg Weerselo geen onderdeel is van het “routeontwerp” voor de N343 maar dat het een de weg van Weerselo is.

Dit zie je ook terug in de verdere vormgeving van de weg. Het is geen provinciale weg, het is geen plattelandsweg of een dorpsstraat. Het is een hybride weg met de tracering van een 80 km weg maar door zijn rotondes krijgt de weg een lokaal karakter.

ws-plankaart.jpg

We hebben er daarom voor gekozen om geen “routeontwerp” te maken voor de N343 maar een ontwerp voor de rondweg van Weerselo. De weg krijgt een eigen karakter dat inspeelt op het karakter van het landschap dat bepaald wordt door:

  • Reliëf
  • Aanwezigheid van beken
  • Lanen en bosjes en verspreide bebouwing.

 

ws-groene-kamers.jpg

De rondweg Weerselo wordt een weg van lanen, bos, beken en groene kamers. In dit plan hebben we een nieuw landschap ontworpen waar de weg onderdeel van uitmaakt, maar ook ruimtelijke ontwikkelingen zoals de ecologische verbindingen. Het plan is zo vormgegeven dat het ook toekomstige dorpsuitbreidingen in zich op kan nemen. Voor dit nieuwe landschap zijn vormmiddelen uit het Twentse landschap gebruikt: lanen en boselementen en ruige vegetaties langs de beken.