A50 Eindhoven-Oss

update landschapsplan A50 Eindhoven- Oss

a50-wegbeeld-3.jpg

De A50 is 10 jaar geleden aangelegd. Het landschapsplan werd in 1995 gemaakt door Aleks Droog, toen nog werkzaam bij Dienst Landelijk Gebied, afdeling verkeerswegen in Tilburg. Het doel van de update is de ontwikkelingsrichting van de weg, voor de komende 10 jaar, vast te leggen. Bij de planvorming is het principe van het routeontwerp gehanteerd waarbij niet alleen naar het bouwwerk van de weg, maar ook naar de omgeving wordt gekeken. Deze opdracht werd gemaakt voor Rijkswaterstaat Noord-Brabant.

De A50 was een van de eerste vormen van design en construct. Er is veel mis gegaan bij de uitwerking en de aanleg van het landschapsplan. Het doel was dan ook om te kijken of het oorspronkelijke gedachtegoed nog herkenbaar en actueel is. Na een analyse van het landschapsplan uit 1995 en de huidige situatie is een geactualiseerd landschapsplan gemaakt. Dit plan is uitgewerkt in streefbeelden voor het weg, de omgeving en voor de aansluitingen. De realisatie van het plan is beschreven in een plan van aanpak met maatregelen, fasering en een raming van de kosten. Geadviseerd is om de streefbeelden uit te werken in een 'Inrichtingsplan voor de weg' en een ' Inrichtingsplan voor de omgeving van de weg'. Het laatste plan moet in samenwerking met de belanghebbende gemeenten, waterschappen en andere overheden plaatsvinden.

De update

De conclusie is dat het concept 'de stromende snelweg' nog goed bruikbaar is. De weg is vormgegeven naar analogie van een rivier. De weg slingert rond dorpen en transporteert dagelijks een stroom auto's. Het dwarsprofiel is in de bochten asymmetrisch vormgegeven. Het omliggende landschapspatroon vergroeid geleidelijk met de weg.
landschapsplan A50 op hoofdlijnen


De stromende weg met een vergroeid lokaal landschap

Het ruimtelijk concept wordt sterker en het op dit moment chaotische wegbeeld rustiger, bij het consequent toepassen van de oude en een aantal nieuwe uitgangspunten. Het zelfstandige karakter van de weg wordt versterkt door de ruimte van ' het bouwwerk van de weg' te begrenzen door beplanting. De weg slingert dan door een eigen, relatief lege, ruimte. Hiervoor is het noodzakelijk alle parallelwegen en landschapskanten van geluidschermen en -wallen consequent te beplanten. Alle bermen en de taluds van geluidwallen aan de kant van de weg krijgen een korte vegetatie.

a50-parallelweg-sint-oedenr.jpg
snelweg en parallelweg gescheiden door beplanting

a50-wegbeeld-2.jpg
Asymetrisch viaduct

De asymmetrische inrichting van de bermen , viaducten en geluidschermen blijft gehandhaafd en wordt bij aanpassingen van de weg versterkt. De aansluitingen en knooppunten zijn over het algemeen kaal en leeg. De inrichting is door bezuinigingen achterwege gelaten. Per knooppunt en aansluiting is een thema benoemd dat past binnen het ruimtelijk concept en gerelateerd is aan lokale karakteristieken. Zo heeft de aansluiting Paalgraven bij Oss het thema heideveld met grafheuvels in het bos en de aansluiting Sint Oedenrode dorpsentree op de flank van het dekzand.Indien u meer wilt weten over het landschapsplan of het rapport, in pdf formaat wilt ontvangen kunt u dit bij Parklaan bestellen.