Bosbouw op Naardervesting?

In opdracht van de Rijksgebouwendienst heeft Parklaan een quickscan gemaakt voor de enveloppe van Naardervesting. Het doel van de quickscan was om te kijken hoe kan worden bezuinigd op de onderhoudskosten zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit. De tweede vraag was of bosbouw daarbij een rol zou kunnen spelen.

naarden-situatie.jpg
Huidige situatie

Er werden drie principes onderzocht:

  • versoberen; kosten reductie door extensiever beheer
  • houtteelt; geld opbrengst door verkoop van hout 
  • sluiten van coalities; beheerkosten worden door derden betaald
    of efficiencywinst door samenwerken.

 

In het totaal werden 11 varianten ontwikkeld die werden doorgerekend. De verschillende varianten werden tevens afgezet tegen het huidige streefbeeld en het historische streefbeeld.

naarden-doorsnede-historie.png
Historisch profiel met hakhout en doornstruwelen, soms werd de gedekte weg begeleid door een laan.


naarden-schapen.jpg

Een combinatie van periodiek begrazen met schapen en extensiveren van het maaibeheer levert veel besparingen. Het beeld wordt ruiger, maar lijkt nog sterk op het huidige transparante streefbeeld.

Traditionele bosbouw is gezien de lange smalle vorm van de kavel en de begrenzing door grachten niet efficient. De huidige opstand levert niets op, maar ook de aanplant van bijvoorbeeld populier is geen verdienmodel.

Het omvormen van de enveloppe naar hakhout kan echter wel geld opleveren als het hakhout verkocht wordt als een streekproduct. Samenwerking met andere forten versterkt dit concept. Het hakhoutmodel lijkt sterk op de historische situatie. Uit ruimtelijk oogpunt zijn kleine aanpassingen gedaan. Zo is er geen hakhout tussen het wandelpad en de gracht rond de vesting. De vesting blijft zichtbaar en het pad veilig. 

naarden-doorsnede-hakhout.png
Profiel met hakhoutcultuur, laan en doornstruweel

naarden-hakhoutperceel.jpg

Bij het opstellen van deze quickscan hebben we de kennis ingeschakeld van Bosgroep Midden  en Buiting Advies.